การตรวจซ่อมภาค Regulator ของ Mainboard Socket A

เริ่มด้วยการตรวจเช็คไปที่จ่ายมาจาก Power Supply ว่ามาครบทุกเส้นหรือไม่ เช็ค Ground Loop เช็คสัญญาน Power OK จาก Socket ATX หลังจากนั้นให้วัดไฟ +5V และ -5V เป็นอันดับแรก ไล่ไฟเข้า และไฟออก Regulator ทุกตัว ที่ขา Mosfet ตรวจ Ripple ก่อนและหลังเข้า Condensor ตรวจเช็ค Zener Diode และ Thyrister ทุกตัว (ถ้ามี) สุดท้ายเช็คไฟ V-core และไฟ 3.3V

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.