การทำงานของ North Bridge และ South Bridge และ Block Diagram

ทันที่ที่ BUS ระบบ AGP ถือกำเนิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสถาปัตยกรรมของ Chipsets อย่างมากมาย เริ่มด้วยความเร็วที่สูงขึ้น Bandwidth ที่สูงขึ้น และการ Support อุปกรณ์ที่มากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว ในการทำความเข้าใจกับระบบ BUS ของ Mainboard จึงถือเป็นเรื่องสำคัญของการเรียนรู้

ระบบ Chipsets แบ่งการทำงานที่ใช้ความเร็วสูง ให้ North Bridge เป็นตัวรับผิดชอบ ดังจะเห็นดังรูปว่า North Bridge ต้องติดต่อกับอุปกรณ์ความเร็วสูงหลายอย่าง ได้แก่ CPU, Memory(100 Mhz. ขึ้นไป), AGP, PCI Express และส่งสัญญาน ที่ความเร็วน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมา Control Chip South Bridge

South Bridge ทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า โดยติดต่อกับ PCI, IDE Controller, Network Device, USB Device , Floppy Disk Controller , Super I/O และ Memory (66-100 Mhz.)

Super I/O มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของ Port ต่างๆ ดังรูป

North Bridge บางรุ่นจะผนวก Display Device ไว้ในตัว ทำให้ตัดช่องสัญญาน AGP หรือ PCI Express ไปได้ แต่มักมีข้อเสียสำคัญคือจำเป็นต้องใช้ระบบ Memory ร่วมกับ Mainboard ซึ่งทำให้มีผลกับการ Upgrade

ในอนาคต USB Device จะถูกควบคุมโดย North Bridge แทน เนื่องจากความเร็วที่เพิ่มขึ้น และการที่ USB Device มีแนวโน้มจะทำความเร็วได้สูงขึ้นเป็น Gigahertz ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบ Computer มีความเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มขึ้นด้วย

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.