ข้อแตกต่าง AGP , AGP 2x , AGP 4x , AGP 8x , AGP Pro

เป็น Slot ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน Graphics โดยเฉพาะ AGP ย่อมาจาก Accelerated Graphics Port เริ่มพัฒนาตั้งแต่ AGP มาจนถึง AGP 8X ที่มีความเร็วสูงสุด 20 GB/s. เทียบกับ PCI ที่มีความเร็วเพียง 66 MB/s. (เร็วกว่ากันประมาณ 300เท่า) , AGP แยกการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนคือ AGP Slot และ AGP Card

AGP Slot คือส่วนที่เป็น Slot ติดตั้งอยู่บน Mainboard มี 6 แบบตามรูป

AGP Card คือส่วนที่เป็น Card แบ่งใหญ่ๆ เป็น 3 ชนิดดังรูป

การใช้งาน AGP Card กับ AGP Slot

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.