การตรวจซ่อม Mainboard อาการ Print ไม่ออก พร้อมวงจรส่วน Parallal Port

ให้ใช้ Multimeter วัดไฟดูที่ IC Controller ว่ามีไฟเข้าหรือไม่ และใช้ Loopback ทดสอบด้วยโปรแกรม Check IT หากไม่ผ่านให้ตรวจเช็ค C และ L บริเวณ Port LPT. นอกจากนี้ ลองวัดไฟ +5V และ -5V ด้วย เพราะ Printer ในปัจจุบันแทบทุกตัวเป็นแบบ Bi-direction ซึ่งจะมีการส่งค่าต่างๆกลับมาแสดงผลด้วย เช่น Error หรือ ปริมาณน้ำหมึกที่เหลืออยู่ จึงต้องใช้ไฟ+5V และ -5V ด้วย

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.