การซ่อม Mainboard อาการเปิดติด , สักพักดับ

ส่วนมากมักเกิดปัญหาในส่วน CPU Temp Sensor

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.