การซ่อม Mainboard อาการ BIOS ไม่จำ

ให้วัดไฟ 3.0V ว่ามีจ่ายให้กับ EEPROM หรือไม่ และวัดอัตรา Leak Current ของ Mosfet ตัวที่จ่ายไฟให้ EEPROM นอกจากนี้บางครั้งพบว่า File BIOS เสียก็มี ให้ทำการ Flash BIOS ใหม่ด้วย และบางครั้ง Powersupply มีไฟรั่วทำให้ Ground ไม่เป็น 0 Volts ทำให้ EEPROM รับไฟได้น้อยกว่า 3 Volts เป็นเหตุให้ EEPROM ไม่สามารถ Refresh ข้อมูลของ EEPROMได้

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.